Obstina_1843 са точките от дневния ред, които ще бъдат разгледани и гласувани на днешното заседание на Общински съвет Сливен.

Предстои да бъдат включени четири допълнителни предложения. Две от тях са свързани с новата детска градина в кв. „Надежда“. Друга касае предложение на директора на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“. Последната допълнителна точка е за даване на съгласие Община Сливен да прехвърли на държавата 5 язовира, които са изгубили предназначението си. Това са язовирите в Скобелево, Горно Александрово, Биково, Глуфишево и Злати Войвода.

На заседанието ще се обсъди и гласува Проект на наредбата за именуване,  преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на територията на общината.
Ще бъдат разгледани  отчетът за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2017 г., а също и текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2018 г.

В дневния ред е и промяна на бюджета за 2018 г. Една от причините за изменението е осигуряването на средства от общината за извършването на ремонтни дейности по проекта за „Интегриран градски транспорт“.
На сесията ще се гласува и приемането на отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Сливен за 2017 г.

Два европроекта предстои да бъдат разгледани и гласувани от общинските съветници Единият е свързан със сключването на споразумение за побратимяване с три града – Алба, Италия, Ниш, Сърбия и град Бидгошч, Полша.

Другият европейски проект е „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. По този проект Община Сливен, заедно с няколко партньорски организации ще участва за безвъзмездно финансиране за различни дейности, които да подпомагат тези групи. На миналото заседание проектът не беше приет.