sliven_obsПриемът на документи на кандидатите за стипендии „Хаджи Мина Пашов“, годишна стипендия, месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане започва от 1 април.

За 2023 година общината предвижда 68 640 лева за 64 броя стипендии на доровитите деца и младежи на Сливен.

Стипендиите се отпускат съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен. Срокът за подаване на документите е до 1 май.

Чуйте на https://darik.bg/nad-68-hil-leva-za-stipendii-na-daroviti-deca-osigurava-slivenska-obstina-audio-

Веселина Тоневаобщински съветник, заместник-председател на Общински съвет-Сливен за видовете стипендии и техния размер..

Кандидатите за стипендии трябва да представят - искане за предоставяне на финансова помощ – по образец; удостоверение за раждане (копие); документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава; копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година; мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на комисията по стипендиите. Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба.

Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен.