Недка ЕнергиеваАктуализацията на бюджета на община Сливен за 2010г. предстои да бъде гласувана на сесията на Общинския съвет на 12 август. Заместник-кметът по финанси Недка Енергиева обясни, че актуализация се налага заради Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2010г. Причина за това е и изтеклото полугодие и задълбоченият подробен анализ, който общинска администрация е направила в частта на приходите и разходите по изпълнение на приетия бюджет за 2010г.

Според Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България драстично са намалени приходите към общините, предоставени под формата на субсидии. Считано от 1 юли субсидиите към общините са намалени с 15 процента. Имайки предвид бюджета за цялата финансова година, означава 30 процента намаляване на субсидиите от държавния бюджет. Това са най-вече средствата за издръжка на делегираните от държавата дейности. Като цяло с 15 процента са намалени и стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности. Най-драстично е намалението на средствата за издръжка на общинската администрация, което с 15 процента или 861 хиляди лева. Намалена е и целевата субсидия за капиталови разходи, също с 15 процента или 176 хиляди лева. От тях 113 хиляди лева са предназначени за ремонт и реконструкция на общински пътища и четвъртокласна пътна мрежа. Останалото намаление от 63 хиляди лева е за намаление на разходите за ремонти, реконструкция, обновяване на сградния фонд и като цяло на социалната и инженерната инфраструктура на територията на общината.

В началото на годината целевата субсидия на Община Сливен е определена 1 183 000 лева, а сега вече тя е 1 006 000 лева. С 15 процента е намалена и общата изравнителна субсидия, която се предоставя от държавния бюджет. Това са субсидиите, предназначени за местните дейности. Тяхното намаление оказва най-голямо влияние върху намаляването на разходите за местни дейности. Общата изравнителна субсидия в абсолютна сума е намалена с 590 хиляди лева. Недка Енергиева каза, че се е получил балансиран и адекватен бюджет на Община Сливен, следствие на много подробни анализи, параметри и изчисления. Тя изрази надежда, че бюджетът ще бъде подкрепен на сесията на Общинския съвет.