obshtina_Sliven50 точки са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет в Сливен на 15 ноември. Една от точките е изменение на бюджета на Община Сливен за 2010 г. Председателят на Общинския съвет Мария Григорова заяви, че е необходимо пренасочване на средства от една дейност, отчела излишък от средства, в друга, която изпитва недостиг. Общинските съветници ще трябва да вземат решение за прехвърляне на средства в размер на 65 000 лв. /обща субсидия за делегираните от държавата дейности/ от дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”, функция „Здравеопазване”. Необходимо е да бъдат  насочени средства в размер на 218 177 лв.
Предвидено е  изменението на Справка за числеността и средствата за работна заплата по функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2010 г. и Месечно разпределение на разходите за заплати през 2010 г. Общинският съвет ще трябва да приеме изменението на разчета и поименното разпределение на плана за капиталови разходи на Община Сливен за 2010 г.
Общинските съветници трябва да дадат своето съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на Младежкия дом в размер на 2880.00 /две хиляди осемстотин и осемдесет/ лв. Средствата да бъдат осигурени от § 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. Срокът за възстановяване заема е 28 февруари 2011 г.
Предвидено е като точка от дневния ред и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Това се налага с оглед повишаване ефективността на работата му. С изменението на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за подобряване организацията и дейността на Общинския съвет е необходимо да се проведе избор на още един зам. председател на Общинския съвет. Внася се предложение за освобождаването на д-р Ганка Василева като председател на ПК по оперативен контрол, контрол изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол. Има внесено предложение за освобождаването на д-р Радко Кесов като председател на комисията по здравеопазване, социална и жилищна политика и  Мариета Петкова като председател на ПК по местно самоуправление и регионална политика. Има предложение за избор на Иван Киров за председател на ПК по оперативен контрол, контрол изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол. Д-р Венелин Йорданов ще бъде избран за председател на ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика, Сашо Александров за председател на ПК по местно самоуправление и регионална политика и Живко Минчев за член на ПК по оперативен контрол, контрол изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол.
Тези и други точки ще бъдат обсъдени на предстоящата сесия на Общинския съвет в Сливен на 15 ноември от 9 часа в зала „Май”.