obshtina_SlivenОбщинският бюджет за 2011г. ще бъде внесен за разглеждане и одобрение на сесията на Общинския съвет през януари следващата година.
Заместник-кметът по финанси Недка Енергиева заяви, че в Община Сливен е започнал активния процес по разработване на бюджета за следващата година. Тя обясни, че тъй като към момента не е приет бюджета на страната, не може да се работи окончателно по подготовката на общинския. Следвайки създалата се практика от няколко години до сега, е проведено съвещание между началници на отдели и директори на дирекции в администрацията, на което са разяснени основните параметри, които следва да се спазват в бюджет 2011.
Експертите ще трябва да изготвят в срок предложения за очакваните приходи и разходи, които ще залегнат в бюджет 2011. Експертните предложения ще постъпват в дирекция „Бюджет и финанси”. Анализирайки направените предложения  и стъпвайки на националния бюджет, който предстои да бъде приет през декември, правейки и анализ на отчета за тази година, ще бъде оформен и общинския.
Недка Енергиева допълни, че при изготвянето на бюджета на Община Сливен ще се направи анализ на отчета за тази година, отчитайки потребностите и сключените договори. Ще бъде поставена на първо място необходимостта от осигуряването на качествени услуги за гражданите. След подготовката на общинския бюджет, той ще бъде обявен за публично обсъждане, което е задължителен етап, преди внасяне за разглеждане и приемане на бюджета в Общинския съвет. Това се очаква да стане в края на декември или началото на януари 2011г.