obshtina_Sl_nadpisВъв връзка с постъпило до Oбщина Сливен разпореждане на Окръжна прокуратура Сливен администрацията проверки за спазване изискванията за отглеждане на домашни кучета регламентирани в ЗВМД и местната нормативна уредба от собствениците им, а именно:

Собствениците на кучета са длъжни:

-           да ги регистрират в община Сливен непосредствено след придобиването им

-           да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни

-           при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт  и регистрационен талон и да го представят за проверка на контролните органи

-           да извеждат кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник

-           да не въвеждат кучетата в детски площадки, закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове

При установяване на нарушения на собствениците ще бъдат съставяни актове от инспекторите от Община Сливен.

Управителите на сгради в режим на етажна собственост е необходимо да предоставят на общинска администрация актуална информация за вписаните кучета в книгата на етажната собственост по реда на чл.7, ал.6 от ЗУЕС, изпълнявайки   задълженията си по чл.23 ал1 т.9, а именно: да предоставят в 30-дневен срок от вписването, информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината

За неизпълнение на задълженията си по ЗУЕС управителите на сгради в режим на етажна собственост носят административно наказателна отговорност, като се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.