Dvijenie_v_uchilishteС 23 гласа „за”, 4 „против” и 11 „въздържали се”  ОбС Сливен прие на редовното си заседание Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в града. Мотивите за наложената промяна са, че досега действащата Наредба за финансирането на клубовете не отговаря на новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт като по-висш нормативен акт.

С новата наредба като приоритет се въвежда спортно състезателната дейност с подрастващи и стимулиране и развитие на детско-юношеския спорт. Отпускането на средства от общината ще зависи от общинската политика и стратегия за развитието на спорта и физическото възпитание. Конкретният размер на финансиране ще се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Според Наредбата се променя и изискването за устойчивост, като по този начин спортните клубове трябва да имат дейност от три години,  за да  кандидатстват за  финансиране  от общинския бюджет. Според кмета Стефан Радев по този начин ще се спре регистрирането на спортни клубове – фантоми с цел финансиране, без да развиват дейност.

Общинските съветници приеха и Наредбата за определяне условията и реда, по които общински спортни съоръжения, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта..Промените и в тази Наредба са на основание на новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт.

Запазват се основните принципи, които и сега се прилагат за ползване на общинската базата, която в по-голямата си част се ползва безвъзмездно от спортните клубове като разходите се поемат от общинския бюджет.

С единодушие общинските съветници  дадоха съгласие за безвъзмездното предоставяне на общински помещения за нуждите на Спортно училище „Димитър Рохов“ Сливен.