mmsМинистерството на младежта и спорта оповести програмата за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на България.

През 2023 г. бюджетът на ММС предвижда 5 млн. лева по това перо. Програмата е съобразена с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта. Тя отрежда централна роля на лицензираните спортни организации и създава условия за финансова и логистична подкрепа. Освен издигане на престижа на страната ни, ползите, които могат да се извлекат са със социална насоченост - подобряване и разширяване на възможностите за активни занимания с желан вид спорт, запазване и повишаване на обхвата на спортуващите, и с икономическа - свързани с развитие на местния бизнес и туризма.

В новата програма са посочени непреките бенефициенти каквито са спортните клубове, общини, туристически сектор, бизнес компании, образователни институции, медии. Занапред ще може да се кандидатства не само за домакинства на световни и европейски първенства, световни купи, олимпийски, световни и европейски квалификации, но и за световни и европейски ученически и университетски първенства. Показателите за оценка и процедура по оценяване са изведени в нов раздел, за да е налице публичност на процеса на оценяване.

Изискванията към кандидатите са под формата на приложение, което от една страна ги улеснява, а от друга дава възможност за еднакво прилагане на критериите за оценка на проектите. Въведено е задължение за вида и формата на отчетите и необходимите документи за отчитане на дейностите по проектите и договорните отношения. Въведен е раздел „Мониторинг и контрол”, като са описани процедурите по текущ и последващ контрол от страна на ММС, т.е. във всеки един етап на реализиране на проекта за домакинство министерството има възможност да упражнява контрол върху федерацията, която организира конкретното домакинство.