Svilen_NejkovФинансова реформа в програмите "Олимпийска подготовка" и "Развитие на спорт за високи постижения", с които се финансират съответно олимпийските и неолимпийските федерации, подготвя Министерство на физическото възпитание и спорта.
С реформата се създават строги правила, съобразени със спецификата на отделните спортове. Контролът върху парите, които отпуска МФВС и тяхното целево изразходване също ще бъде сериозно завишен. В тази насока вече се работи и от няколко месеца е въведена система, с която се контролират целевите средства за възнаграждения на спортистите и техните треньори. Принципът за подготвяните програми е логично следствие на нашата работа от миналата година. За около 3 месеца след встъпването си във власт през 2009 г. ръководството на МФВС промени сериозно логиката на програмите, по които федерациите кандидатстват. Така се избегна дублирането на финансиране на дейности по различни програми.
През 2009 и 2010 година, като първи от четиригодишния олимпийски цикъл за Игрите в Лондон през 2012 година, бе дадена възможност за обхващане на по-голям брой перспективни спортисти. За 2011 година ще се наблегне на всички състезатели, които са с потенциал за покриване на олимпийски квоти. Те ще попаднат в 1-ва група на финансиране. В нея ще бъдат и най-добрите младежи и жени до 23 години, които ще получават същите средства за подготовка, но месечните им заплати, осигурени по програмите на МФВС ще са по-ниски.
Във втора група ще бъдат отделени юношите, девойките и кадетите, които са с перспектива за участие на Олимпиадата през 2016 година и вече са постигнали успехи на Младежките олимпийски игри в Сингапур, световни, европейски и регионални първенства. В двете направления ще има поне по един старши треньор, които също ще получават средства по програмите. В проектите на федерациите ще се изискват план за олимпийския цикъл с отразена стратегия в динамиката на спортната тренировка, обосновка на реалните цели и задачи за 2011 година, индивидуален годишен план за всеки състезател (за отборните спортове се изготвя отборен план), спортен календар, периодизация - макроцикли, мезоцикли и микроцикли с определени задачи, план за контрол и управление на тренировъчния и състезателния процес.
С оглед предстоящата Олимпиада през 2012 година ще се наблегне на индивидуалния подход в работата с всички, които са с потенциал за спечелване на квоти. За федерациите, които нямат класирания и не изпълняват заложените цели, ще бъдат осигурени единствено средства за подготовка на национални отбори за участие на световни и европейски първенства. Тоест при тях средствата ще бъдат редуцирани.
За първи път ще се въведе методика, която ще анализира и дава оценка на ефективността и степента на реализацията на проектите за финансиране в най-основната им част - постиженията на състезания от международния спортен календар. Оценката ще се дава въз основа на функционален анализ, а целите вече ще бъдат поставяни от МФВС, като естествено ще са съобразени с нивото на спортистите, по което те влизат в програмата.
За пръв път ще се обърне сериозно внимание на риска при изпълнение на целите, който се определя от вида спорт и неговата специфика. В този риск под внимание ще бъдат взети - субективност при определяне на спорния резултат (съдии и др. фактори, които не зависят от спортистите), спецификата на спортно състезателната изява (отборна, групова или индивидуална) и конкуренцията при реализирането на даденото спортно постижение (броя на спортистите, които участват в даден финал - до 12, до 32 или до 64). На тази база е видно какъв е минимално допустимият риск, който би могъл да доведе до неизпълнение на поставените цели. Изпълнението на целите за всеки състезател на държавна издръжка ще се оценява в проценти на базата на минимално допустимия риск, планирания резултат и реализацията на постигнатото. Така при изпълнение над 95 процента отклонението е незначително и не са необходими действия.
Отклонение от 5-10 процента е допустимо, но с опасност за увеличение. Тук процесът трябва да се следи, а съответната федерация да направи анализ на причините, довели до отклонението и да вземе мерки за отстраняването им. При изпълнение 80-89 процента отклонението е недопустимо и изпълнението - незадоволително. В този случай се предвиждат незабавно вземане и прилагане на временни мерки и/или процентно намаление на средствата по проекта. При отклонение над 20 процента изпълнението на проекта се счита за неефективно, което води до неговото прекратяване и съответно спиране на субсидиите. Аналогично в края на годината средно аритметично ще се формира обща оценка за реализация на утвърдените проекти за дейност на българските спортни федерации. МФВС отчита, че такъв подход може да служи единствено за база, на която ще се изготвят експертните становища за необходимите действия, които ще бъдат обсъждани със съответните федерации.

Друга новост е сравнителна таблица, изготвена от дирекция Спорт за високи постижения, по която ще се сравняват класиранията на отделни състезания и ще се оценява реално представянето на спортистите. По този начин ще се избегне изкуственото преекспониране на успехи от надпревари с по-нисък ранг и по-малък брой участници, които често се използват от отделни федерации в опит да получат по-високо финансиране. Мерките, които предприемаме са, за да може наистина държавните пари да отиват там където целите се изпълняват.

Програмите за финансиране вече са готови, но параметрите по тях ще станат ясни, когато бъде утвърден бюджетът на МФВС за 2011 г. Желаем да подчертаем, че в програма "Олимпийска подготовка" и "Развитие на спорт за високи постижения" МФВС ще отпуска средства наистина за високо спортно майсторство и неговото развитие, а няма да спонсорира спортове тип хоби или занимания в свободното време. За тях има програми, свързани с масовия спорт и спорта в свободното време. В тази група влизат федерациите по дартс, акробатичен рокендрол, кореспондентен шах, удбол, билярд, лакрос, корабомоделизъм, радиолюбителите, скейтборд и др.