DSC_5412Програмата "Спорт за децата в свободното време" за 2017 г. е вече отворена за подаване на проекти. Крайният срок е до 17.30 ч. на 10-и декември.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1. Осигуряване на свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, желаещи да спортуват.

2. Придобиване на знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.

3. Разширяване на обхвата и създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време чрез здравословна двигателна активност.

4. Предизвикване на интерес в децата за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньори в СК за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.

5. Осигуряване участието на спортни специалисти, предоставяне на възможност за тяхната професионална и трудова реализация.

6. Популяризиране сред децата на атрактивни и модерни спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт.

7. Използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.

8. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра - „Феър плей”.

9. Популяризиране на ползата за децата от спорта и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.

ПРЕДМЕТ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1. Предмет на Програмата са определяне, планиране и изпълнение на дейности, свързани със създаване на условия и възможности за спортни занимания на децата в свободното им време.

2. Бенефициенти - преки бенефициенти са СК, непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са децата.

3. Обхват:

Във времеви аспект Програмата се изпълнява ежегодно от 1 март до 31 декември на годината, за която се кандидатства.

В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната с одобрени проекти на СК.