xud_gim_ansambul_RioПравителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Целта е да се обезпечат дейностите по Програмата за развитие на спорта за високи постижения.

Предлаганата корекция е свързани с прилагания нов подход при преразпределението на дейностите, финансирани по отделните бюджетни програми, в случая – осигуряване на централизирана подготовка на спортистите.

От началото на годината програмите „Олимпийска подготовка“ и „Развитие на спорта за високи постижения“ бяха обединени. Това позволява да се осигури подготовката на отбори, които включват различни възрастови групи с потенциал за развитие и спечелване на квоти за участие в олимпийските игри през 2020 г. По този начин се осигурява приемственост и по-големи възможности за подбор на състезатели при обновяване на отборите, като се оптимизира и ефектът от предоставените средства и използването на материалната база. Друго предимство на приетия нов подход е създаването на предпоставки за разширяване на състава от спортисти, които провеждат тренировъчния процес при адекватни условия.

Промяната ще допринесе за по-пълно постигане на поставената за 2018-2019 г. цел – спечелване на повече квоти за участие на летните олимпийски игри през 2020 г., постигане на върхови постижения на световни и европейски първенства.

С друго решение бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер на 7689 лв. Те са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт за държавните спортни училища за бюджетната 2018 година.