mms48-ото Народно събрание прие Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. със 130 гласа „за“, 25  „против“ и 1  „въздържал се“. Това се случва след двегодишно забавяне на процеса по утвърждаването й.

Националната стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта като дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане.

При разработването на стратегията е отчетен фактът, че младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за младите българи да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна.

Визията на Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. е „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят“.

За постигането на тази визия, стратегията се фокусира върху следните цели: насърчаване на неформалното обучение; насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават; насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; свързаност, толерантност и европейска принадлежност; насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Мониторингът на състоянието на младите хора в страната ще се осъществява чрез проследяване на индикаторите, заложени в Национална стратегия за младежта 2021-2030 г., както и допълнителни такива, предвидени в Годишните планове за младежта, дефинирани на базата на очакваните резултати от изпълнението на заложените мерки.